10 காட்டு விலங்குகளின் பெயர் பணித்தாளுடன்

10 காட்டு விலங்குகளின் பெயர் பணித்தாளுடன், 10 wild animals name in tamil with worksheet for kids

  • சிங்கம்
  • புலி
  • யானை
  • ஒட்டகச்சிவிங்கி
  • சிறுத்தை
  • கரடி
  • நீர்யானை
  • வரிக்குதிரை
  • மான்
  • நரி

Leave a Reply